שאלות ותשובות

 
 
 
שאלה:
 
באיזה בית משפט אגיש בקשה לאישור פסק בורר ומתן תוקף של פסק דין?
 
 
 
תשובה:
 
ככלל, הבקשה מוגשת לבית המשפט המחוזי, למעט מקרים מיוחדים כמו פסקי בורר הנוגעים למחלוקות בתוך המשפחה שאז יוגשו לאישור בית משפט לענייני משפחה.
 
 
 
 
 
שאלה:
 
האם ניתן לערער על פסק בורר בבית המשפט ומתי?
 
 
 
תשובה:
 
ככלל, קשה מאד לערער על פסק בורר בין היתר, מהטעם שתכלית הליך הבוררות הינה לפשט את ההליכים ולקצרם.
 
יחד עם זאת, חוק הבוררות תוקן לאחרונה והוסף מנגנון ערעור למי שחפץ בכך. כמו כן, נקבעו בחוק הבוררות עילות מיוחדות לערעור במקרים מסוימים המפורטים בחוק, ובהם:
 
  1. לא היה הסכם בוררות בר-תוקף.
  2. הפסק ניתן על ידי בורר שלא נתמנה כדין.
  3. הבורר פעל ללא סמכות או שחרג מהסמכויות הנתונות לו לפי הסכם הבוררות.
  4. לא ניתנה לבעל-דין הזדמנות נאותה לטעון טענותיו או להביא ראיותיו.
  5. הבורר לא הכריע באחד העניינים שנמסרו להכרעתו.
  6. הותנה בהסכם הבוררות שעל הבורר לתת נימוקים לפסק, והבורר לא עשה כן.
  7. הותנה בהסכם הבוררות שעל הבורר לפסוק בהתאם לדין, והבורר לא עשה כן.
  8. הפסק ניתן לאחר שעברה התקופה לנתינתו.
  9. תכנו של הפסק מנוגד לתקנת הציבור.
  10. קיימת עילה שעל פיה היה בית משפט מבטל פסק דין סופי שאין עליו ערעור עוד.
 
 
 
 
 
שאלה:
 
תוך כמה זמן ייקבע דיון בתיק?
 
 
 
תשובה:
 
אנו עושים כל מאמץ לקבוע את התיק לדיון בטווח זמן של ימים אחדים.
 
 
 
 
 
שאלה:
 
כמה זמן אורך כל דיון?
 
 
 
תשובה:
 
כל מפגש יכול להיארך עד שעתיים רצופות. בפרק זמן זה, מתקיים דיון ענייני ורציף ביחד עם הצדדים ו/או גם לחוד, והבורר מנסה לגשר על עמדות הצדדים ולהביא להסכמות.
 
 
 
 
 
שאלה:
 
כמה דיונים נדרשים בכל תיק?
 
 
 
תשובה:
 
כמובן שלא ניתן לקבוע מראש כמה זמן נדרש לייחד לכל תיק. יחד עם זאת, ניתן לומר כי אנו שואפים לסגירת התיק במפגש אחד מרוכז ולכל היותר בשני מפגשים.
 
 
 
 
 
שאלה:
 
במידה שהצדדים הגיעו להסכמות, מי עורך את הסדר הפשרה וכמה זמן זה לוקח?
 
 
 
תשובה:
 
במקרה כזה, הבורר ינסח במקום הסדר פשרה שעליו יחתמו הצדדים, כך שהם יצאו מהמכון כאשר המחלוקת מאחוריהם.
 
 
 
 
 
שאלה:
 
במידה שהצדדים לא הגיעו להסכמות ביניהם והמכון מונה כבורר, תוך כמה זמן יינתן פסק בורר שיכריע במחלוקת?
 
 
 
תשובה:
 
פסק הבורר יינתן תוך 7 ימי עסקים מתום מועד הדיון האחרון. לרוב, פסק הבורר יינתן אף קודם לכן.
 
 
 
יש לכם שאלות נוספות? אתם מוזמנים לפנות בכל עת באמצעות האתר אל מכון שוחר שלום, ואנחנו נחזור אליכם בהקדם.