תקנון

 

תקנון שוחר שלום - מכון לגישור ולבוררות מהירה

 
מהות ההליכים במכון "שוחר שלום" – מכון לגישור ובוררות מהירה (להלן: "המכון") הינה לגשר ולפשר בין הצדדים בהסכמה.
 
 • בין מטרותיו של המכון הינה להתאים עצמו לבירור מהיר ונכון גם של תביעות בהיקפים קטנים, שאינם מצדיקים הוצאות בוררות גבוהות ובשים לב לכך, נקבעו תנאי התקנון.
 • במסגרת כל הליך – לרבות הליכי בוררות – יתקיים הליך גישור מקדמי ובמסגרתו הבורר ינסה להביא את הצדדים להסכמות מרצון ורק אם הדבר אינו מתאפשר, יינתן פסק בורר, במידה והצדדים הסמיכו את המכון כבורר.
 • הליכי הגישור/הבוררות יתקיימו בכתובת משרדי המכון אלא אם כן הוחלט אחרת.
 • תיק התביעה, בצירוף כל מסמכיו, יעמוד בשקיפות מלאה רק לרשות כל צד נכון לתיק וזאת, עד לתום 90 יום ממועד סגירת התיק, במהלך שעות הפעילות של המכון. כל צד יהיה רשאי לפנות למכון ולבקש לתאם מועד לעיין בתיק ו/או לקבל העתק מכל מסמך בו. לאחר מועד זה המכון יהיה רשאי לגרוס את התיק.
 

במידה שהמכון הוסמך לטפל בתיק כבורר יחולו הוראות התקנון הבאות:

 
 • הבוררות תהיה לפני בורר יחיד.
 • הבורר יפעל לצמצם את המחלוקות בין הצדדים וככלל, לא יעלה טיעונים שלא הועלו ע"י צד לתיק ולכן, אין בקיום ההליכים בפני הבורר להיות במקום ייעוץ משפטי לכל צד.
 • הבורר יפעל במהירות האפשרית לפתרון הסכסוך שבין הצדדים, הוא לא יהיה קשור בדין המהותי, בסדרי הדין הנהוגים בבית המשפט או בדיני הראיות, הבורר יפסוק לפי מיטב השפיטה וכפי הבנתו והוא אינו מחויב לנמק את פסק דינו.
 • פסק הבורר יהיה סופי ואינו ניתן לערעור.
 • באחריות הצדדים להביא עדים מטעמם לדיון שייקבע בתיק, אם ירצו בכך ועליהם להודיע על כך מראש למכון. עד שלא הופיע לדיון – הבורר יהיה מוסמך לקבוע כי הדיון יתקיים ללא עדותו. כל צד אחראי להופעת עדיו לדיון. הבורר לא יהיה אחראי לזימון עדים אלא במקרים יוצאי דופן ובהתאם להחלטת הבורר..
 • לא תישמע עדות בטל' או באמצעי מדיה אחרת. יישמעו רק עדים שיגיעו לדיון.
 • ניתן יהיה לאשר את פסק הבורר ולתת לו תוקף של פסק –דין ע"י הגשת בקשה לבית המשפט המחוזי. בקשה כאמור תוגש ע"י מי מהצדדים שחפץ בכך ולא ע"י המכון.
 • בקשה לתיקון פסק-בורר במקרה של טעות קולמוס וכיו"ב תבוא בתוך 30 יום ממועד קבלת פסק הבורר בידי הצד המבקש את התיקון.
 • הבורר רשאי ליתן צו ביניים לצורך קידום התיק כגון: צו לגילוי מסמכים, המצאת מסמכים, מענה לשאלונים וכיו"ב ולעשות כל דבר נחוץ לניהול הבוררות כפי שבית משפט היה מוסמך לעשות כן בדיון בתובענה, הכל לפי שק"ד בלעדי של הבורר ולמהות התיק.
 • ישיבות בוררות יתקיימו רק בנוכחות שני הצדדים. במידה וצד לא יופיע לדיון אחד או יותר, בסמכות הבורר לפי שיקול דעתו הבלעדי ליתן פסק בורר לפי הראיות והעדויות שהובאו בפניו ו/או למחוק את התיק ולהימנע ממתן פסק בורר בתיק במידה ולא יופיעו עדים ו/או לא יתקיים שיתוף פעולה מלא מצד הצדדים להליך.
 • כל עד שיעיד יוזהר כי עליו להעיד אמת, שאם לא כן יהא צפוי לעונש הקבוע בחוק.
 • הבורר יהיה רשאי להורות על מינוי מומחה מוסכם, במידה והדבר נחוץ לדעתו. זהות המומחה תיקבע בהסכמת הצדדים, אך ככלל, חווה"ד שלו תהיה סופית ומכרעת, תחייב את הצדדים ולא ניתנת לערעור. הצדדים יהיו רשאים לדרוש לחקור את המומחה על חוות דעתו. הבורר לבדו יהיה רשאי להחליט בכל עניין העולה מחווה"ד ולרבות, במקרים חריגים, אם בדעתו להרשות הגשת חוו"ד נוספות. הצדדים ישאו בעלויות חווה"ד בחלקים שווים ביניהם אלא אם כן, הבורר הורה אחרת.
 • המכון יעשה כל מאמץ כי פסק הבוררות יינתן בהקדם האפשרי ועד 7 ימי עסקים מהמועד בו התקיים הדיון האחרון בבוררות.
 • הבורר רשאי לתת פסק הצהרתי, צו עשה או לא תעשה, צו ביצוע בעין וכל סעד אחר שבית המשפט מוסמך לתתו, וכן רשאי הוא לתת פסק ביניים המכריע בנושא הבוררות חלקים חלקים.
 • בשים לב למטרות המכון, לפתור מחלוקות בדרך מהירה ובעלות נמוכה יחסית, הבורר לא יפנה לבית המשפט לצורך קבלת צווים שיפוטיים וכיו"ב ובמידת הצורך על הצד המבקש זאת לעשות זאת בעצמו אלא אם כן, הבורר החליט אחרת.
 • הבורר רשאי להורות בדבר הוצאות הצדדים, לרבות שכר טרחת עורך-דין, מומחים וכיו"ב.
 • מסמך בענין הבוררות שנשלח לבורר או לבעל-דין בדואר רשום עם אישור מסירה לפי הכתובות עליהן הצהירו הצדדים, יראוהו כנמסר לנמען בתאריך הרשום באישור המסירה או באישור הסירוב לקבל את המסמך.
 • ישיבות הבוררות יתועדו בתמצית בלבד ע"י הבורר או מי מטעמו .
 • המכון יהיה רשאי שלא לקבל כל תיק שימצא לנכון, הבורר יהיה רשאי להפסיק את הטיפול בכל תיק בכל עת שימצא לנכון מפאת אי שיתוף פעולה של כל צד לתיק או מכל סיבה אחרת כפי שימצא לנכון וזאת, גם אם החל לשמוע את התיק, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 • הבורר יפעל בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה של הסכסוך ויהיה חופשי לפסוק לפי מיטב שפיטתו על פי החומר שבפניו. בכפוף לכך שהבורר יפעל בתום לב ובנאמנות עבור הצדדים, הצדדים פותרים את הבורר מכל אחריות בגין כל טענה לכל נזק בקשר עם הליך הבוררות או הגישור. היה ומי מהצדדים יתבע את הבורר בקשר עם פסק הבורר ו/או בקשר עם ניהול תיק הבוררות או הגישור הרי שאותו צד מתחייב לפצות ולשפות את הבורר ו/או המגשר לפי העניין, בגין ובגובה כל תביעה כאמור, בצירוף הוצאות משפטיות.
 • המכון יהיה רשאי לקבוע כי נוכח מורכבות מיוחדת בתיק מסוים או מכל סיבה אחרת שכה"ט בו ייקבע באופן מיוחד, הכל לפי החלטתו ושיקול דעתו הבלעדי והכל בתיאום ובהסכת הצדדים מראש.